Privacybeleid

1. Voor wie is dit privacybeleid bedoeld?

Dit privacybeleid (hierna – het “Privacybeleid”) is bedoeld om te informeren hoe Boozt24 B.V., Boozt24 Finance B.V. en Boozt24 Applications B.V. (hierna gezamenlijk – “Boozt24”) persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verwerken.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming; hierna – “de Verordening”), en andere wetgeving die de bescherming van persoonsgegevens regelt.

De verwerking van jouw persoonsgegevens heeft de volgende rechtsgrondslagen: toestemming (artikel 6 (1) (a) van de AVG in combinatie met artikel 7 van de AVG), de noodzaak om een contract met jou te vervullen (artikel 6 (1) (b) van de AVG), verwerking om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 (1) (c) van de AVG), gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking (artikel 6 (1) (f) van de AVG).

Boozt24 heeft een gerechtvaardigd belang om misbruik van haar diensten op te sporen en te voorkomen, en ook een gerechtvaardigd belang om haar dienstverlening te verbeteren en af te stemmen op jouw behoeften.

Met respect voor jouw privacy en de bescherming van jouw persoonlijke gegevens, zal Boozt24 er alles aan doen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens en andere informatie die door ons wordt verwerkt, te waarborgen.

Bovendien houdt Boozt24 zich, op basis van artikel 25 van de AVG, bezig met de concepten van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen. Dit betekent dat Boozt24 door haar ontwerp de rechten van zijn gebruikers beschermt door middel van gegevensbeschermingsprincipes (zoals gegevensminimalisatie), en dat er standaard voor wordt gezorgd dat de verzamelde gegevens de noodzakelijke doeleinden hebben.

Boozt24 behoudt zich het recht voor om de bepalingen van het privacybeleid naar eigen goeddunken te wijzigen. Wijzigingen in het privacybeleid worden van kracht vanaf de dag van publicatie op de website. Als het om kleine of structurele wijzigingen gaat, treden ze zonder voorafgaande kennisgeving in werking en rust de informatieplicht op jou. Als de wijzigingen echter substantieel of wezenlijk zijn, zal Boozt24 ervoor zorgen dat haar gebruikers en relaties dienovereenkomstig worden geïnformeerd, en waar nodig zal Boozt24 toestemming vragen met betrekking tot het nieuwe beleid.

De website maakt ook gebruik van cookies en trackers.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 07 juni 2023

2. Welke gegevens verzamelen wij en hoe doen wij dat?

Volgens artikel 4 van de AVG betekent ‘persoonsgegevens’ alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Bij het verwerken van jouw persoonlijke gegevens houdt Boozt24 zich aan de volgende principes voor de verwerking van persoonlijke gegevens:

 • Jouw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor zover dat nodig is om de overeenkomstige duidelijk omschreven en legitieme doeleinden te bereiken, rekening houdend met de bescherming van jouw privacy;
 • Jouw persoonlijke gegevens worden nauwkeurig, eerlijk en rechtmatig verwerkt en alleen verwerkt voor doeleinden die consistent zijn met de doeleinden die werden vermeld voordat jouw persoonlijke gegevens werden verzameld;
 • Boozt24 verwerkt jouw persoonlijke gegevens strikt in overeenstemming met de duidelijke en transparante vereisten voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals vastgelegd door de wet;
 • Jouw persoonsgegevens worden in een zodanige vorm verwerkt dat jouw identiteit niet langer kan worden achterhaald dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen, inclusief bescherming tegen onrechtmatige gegevensverwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging.

 

Jouw gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld:

 • Door het gebruiken of bekijken van onze website via de cookies van jouw browser.
 • Door je te registreren op onze website.
 • Tijdens en na het indienen van een offerte aanvraag.
 • Door formulieren in te vullen.
 • Door algemene vragen in te sturen.

2.1 Persoonlijke gegevens verwerkt door het indienen van een offerte aanvraag

Wanneer je besluit om financiering aan te vragen, op basis van artikel 6 (1) (b) van de AVG, kan en mag Boozt24 (afhankelijk van het rechtsgebied) in het kader van de dienstverlening je vragen om jouw persoonlijke gegevens te verstrekken: bedrijfsnaam, jouw volledige naam, geboortedatum, woonadres, kopie identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs, foto, video, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, aangevraagd financieringsbedrag en mogelijk andere soorten gegevens (zoals de uiteindelijke begunstigde).

Voornoemde persoonsgegevens worden verzameld om contact met je op te nemen om de voorbereidingen te treffen om de overeenkomst af te sluiten.
Bovendien, met betrekking tot artikel 6 (1) (c), kunnen de verzamelde gegevens worden bewaard voor wettelijke verplichtingen en risicobeoordeling, zoals naleving van witwas- en fraude-gerelateerde wetgeving en Know Your Customer processen.

De verzamelde gegevens kunnen aan andere partijen worden verstrekt voor zover dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten tussen die derde partijen en Boozt24.
Bovendien zullen de financier en zijn rechtverkrijgenden voor die doeleinden niet alleen persoonlijke gegevens verwerken die door de verkoper zijn verstrekt, maar ook persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken uit bronnen van derden, waaronder mogelijk kredietinformatiebureaus, financiële misdaad- en terrorismedatabases en elk ander openbaar register.

Om de bewaartermijn te bepalen voor de persoonlijke gegevens die tijdens jouw reservering zijn gespecificeerd, past Boozt24 criteria toe die in overeenstemming zijn met de verplichtingen die zijn gespecificeerd in de wetgeving en houdt zij ook rekening met jouw rechten. Bijvoorbeeld: Boozt24 stelt een bewaartermijn voor persoonlijke gegevens in waarin eisen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst kunnen worden gesteld, voor voorkomende gevallen. De bewaartermijn voor Anti Witwassen-gerelateerde gegevens is bijvoorbeeld 5 jaar, wat hetzelfde is als de verjaringstermijn voor criminele activiteiten. 

2.2. Persoonlijke gegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden en marktonderzoek

Op basis van artikel 6 (1) (f) van de AVG kan en mag Boozt24 jouw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden en/of marktonderzoeksdoeleinden, op voorwaarde dat je hiermee hebt ingestemd. In dat geval kan Boozt24 je direct marketing aanbiedingen sturen die niet alleen betrekking hebben op de diensten die zij aanbiedt, maar ook herinneringen en berichten van haar partners en advertenties over de diensten en/of producten die zij aanbieden.

Als je de direct marketing aanbiedingen van Boozt24 wilt ontvangen, kun je jouw e-mailadres opgeven op de website.
Als je akkoord bent gegaan met het abonneren op onze nieuwsbrief, kunnen we jouw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken voor informatie op basis van geautomatiseerde oplossingen (profilering) over goederen, diensten, kortingen, aanbiedingen, prijsvragen, evenementen, nieuws of opiniepeilingen, evenals om ander nieuws per e-mail, post, telefoon of sms te sturen en hiervoor contact met je op te nemen. Je hebt het recht om je op elk moment hiervoor uit te schrijven door de instructies bij het oorspronkelijke bericht te volgen of door ons een e-mail te sturen op info@boozt24.com.

Jouw persoonsgegevens die worden verwerkt voor direct marketing- en marktonderzoekdoeleinden worden vijf jaar bij Boozt24 bewaard, maar niet langer dan de geldigheid van jouw toestemming. Houd er rekening mee dat je altijd het recht heeft om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing- en marktonderzoekdoeleinden op elk moment in te trekken. Je kunt je uitschrijven voor aanbiedingen voor direct marketing door contact op te nemen met Boozt24 via e-mail op info@boozt24.com of door op de link in de e-mail te klikken waarmee je je kunt afmelden voor het ontvangen van aanbiedingen voor direct marketing.

Boozt24 maakt op haar website gebruik van Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe jij onze website gebruikt en gebruikt door middel van gedragsstatistieken, heatmaps en het opnieuw afspelen van sessies om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gebruiksgegevens van de website worden vastgelegd met behulp van cookies van eerste en derde partijen en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten/services en online activiteiten te bepalen. Daarnaast gebruikt Boozt24 deze informatie voor website-optimalisatie, fraude-/beveiligingsdoeleinden en marketing. Ga voor meer informatie over hoe Microsoft jouw gegevens verzamelt en gebruikt naar de Privacyverklaring van Microsoft .

2.3 Persoonlijke gegevens verwerkt met als doel je informatie te bieden

Als je contact wilt opnemen en aanvullende informatie wilt ontvangen, kun je dit doen door een aanvraag in te dienen op de website van Boozt24 en je naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres op te geven, zodat Boozt24 weet op welk adres zij je de gevraagde informatie moet verstrekken. Je persoonlijke gegevens die voor dit doel worden verwerkt, worden bij Boozt24 bewaard zolang het nodig is om de door jou verstrekte informatie goed te analyseren en jouw vragen te beantwoorden.

3. Aan wie geven wij jouw persoonlijke gegevens?

Op basis van artikel 6 (1) (b) van de AVG, om een ononderbroken bedrijfsvoering en de juiste dienstverlening te garanderen, kan Boozt24 jouw persoonsgegevens bekendmaken aan haar financier, klantenservice, boekhouding en marketing en aan derden die diensten verlenen aan Boozt24, waaronder marketingbedrijven, informatietechnologiedienstverleners, entiteiten die Know Your Customer/Anti Witwassen-controles screenen, audit-, boekhoudkundige, juridische en incassodiensten en andere partijen voor zover vereist voor de uitvoering van overeenkomsten gesloten door en tussen dergelijke derde partijen en Boozt24, als dit redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit privacybeleid worden vermeld. In dit geval zal Boozt24 passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de ondersteunende gegevensverwerkers alleen de persoonlijke gegevens verwerken die hen zijn toevertrouwd voor de doeleinden die door Boozt24 zijn gespecificeerd, de acties uitvoeren die Boozt24 hen heeft opgedragen om te voltooien, en zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens die door Boozt24 worden verstrekt aan of verkregen uit externe bronnen, kunnen worden overgedragen naar of opgeslagen in een geografische regio die andere privacyverplichtingen oplegt dan jouw land van herkomst.

Boozt24 geeft jouw gegevens momenteel niet door aan derden voor marketinggerelateerde diensten. Als Boozt24 begint met het overdragen van gegevens aan derden, vormt dit een wezenlijke wijziging van het privacybeleid en word je naar behoren op de hoogte gesteld en geïnformeerd.

Boozt24 heeft het recht om jouw verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan overheidsinstellingen en organen om de wettelijke vereisten naar behoren te implementeren. Bovendien kunnen jouw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan personen die juridische diensten verlenen wanneer deze persoonlijke gegevens moeten worden bekendgemaakt om de rechten en legitieme belangen van Boozt24 vast te stellen, te implementeren of te verdedigen. 

4. Jouw rechten en afmelden

Als betrokkene heb je het recht:

 • Om te weten (geïnformeerd te worden) over de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Om informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens zijn verzameld en uit welke bronnen, met welk doel ze worden verwerkt en aan welke ontvangers van gegevens ze worden of zijn verstrekt;
 • Om te eisen dat jouw persoonsgegevens die worden verwerkt, worden gecorrigeerd als de gegevens onjuist en/of onvolledig zijn;
 • Om te eisen dat jouw persoonsgegevens worden vernietigd of dat de verwerking van jouw persoonsgegevens wordt opgeschort;
 • Om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te eisen en/of bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Om de persoonlijke gegevens te ontvangen die je aan Boozt24 hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en om deze gegevens door te sturen naar een andere gegevensbeheerder, of om te eisen dat Boozt24 deze persoonlijke gegevens rechtstreeks doorstuurt naar een andere gegevensbeheerder waar dit technisch mogelijk is (recht op gegevensoverdraagbaarheid).
 

Boozt24 voert geen profilering uit van jouw persoonlijke gegevens, wat juridische gevolgen voor je kan hebben of een grote impact op je kan hebben, maar door op maat gemaakte marketingaanbiedingen en marktonderzoek te verstrekken, kan het zijn dat je in een relevante klantencategorie wordt ingedeeld. In het licht hiervan heb je het recht om menselijke tussenkomst te eisen, jouw standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

Als je akkoord bent gegaan met het ontvangen van marketing, kun je je op een later tijdstip altijd afmelden. Je hebt op elk moment het recht om te voorkomen dat Boozt24 contact met je opneemt voor marketing- of onderzoeksdoeleinden.

Als je van plan bent jouw rechten uit te oefenen, kun je contact opnemen met met onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy@boozt24.com. Houd er rekening mee dat je bij het uitoefenen van jouw rechten jouw identiteit naar behoren moet verifiëren. Daarom, als je van plan bent een verzoek aan Boozt24 te sturen, moet je jouw identiteit bevestigen, in de procedure die door de wet is vastgelegd, door middel van elektronische communicatiemiddelen die het mogelijk maken je te identificeren.

Boozt24 zal je binnen een maand gratis de gevraagde informatie verstrekken, maar als de verzoeken die je verzendt duidelijk niet onderbouwd of onevenredig zijn, met name vanwege hun repetitieve inhoud, heeft Boozt24 het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen, rekening houdend met de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie of van de kennisgevingen of acties die je aanvraagt, of om te weigeren actie te ondernemen op basis van het verzoek.

Als je van mening bent dat Boozt24 jouw persoonlijke gegevens niet correct verwerkt of jouw rechten niet naar behoren of niet implementeert, dien je eerst contact op te nemen met Boozt24; Boozt24 staat klaar om met je samen te werken om eventuele problemen op te lossen. Als je niet tevreden bent met de reactie van Boozt24, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit (zie ook artikel 9).  

5. Wat zijn jouw plichten en verantwoordelijkheden?

Door gebruik te maken van de diensten van Boozt24, aanvaard je de volledige verantwoordelijkheid voor de juistheid en nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens die je verstrekt. Door persoonlijke gegevens in te dienen (bijvoorbeeld door een aanvraagformulier in te vullen), aanvaard je de volledige verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van de indiening van jouw persoonlijke gegevens.

Als er wijzigingen zijn in de persoonlijke gegevens of andere gerelateerde informatie die je hebt verstrekt, moet je ons dienovereenkomstig informeren.

Als er onjuiste gegevens zijn verzameld, hebben we het recht om de servicerelatie te beperken/beëindigen.

6. Hoe zorgt Boozt24 voor de bescherming van jouw persoonlijke gegevens?

Boozt24 gebruikt passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, beschadiging, wijziging en andere onwettige handelingen. Bij de keuze van deze maatregelen wordt rekening gehouden met de risico’s voor jouw rechten en vrijheden als betrokkene.

In dit geval zorgt Boozt24 voor een strikte toegangscontrole tot de verwerkte persoonsgegevens, geeft zij uitsluitend toegang aan de werknemers van Boozt24 voor wie de persoonsgegevens nodig zijn om hun werk uit te voeren, en controleert zij hoe de verleende toegang wordt gebruikt. Boozt24 beschermt de toegang tot persoonlijke gegevens met wachtwoorden van het juiste niveau en sluit vertrouwelijkheidsovereenkomsten met de personen die toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens.

De medewerkers van Boozt24 die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zijn bekend met de vereisten voor de bescherming van persoonlijke gegevens en zorgen voor de vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

7. Onze activiteiten op sociale mediaplatformen

De website biedt links naar de sociale media-accounts van Boozt24. De sociale netwerkwebsite (en de relevante gegevensbeheerder) beheert alle informatie die je ons verstrekt via sociale media (inclusief berichten, gebruik van “Vind ik leuk” en “Volgen” en andere vormen van communicatie). De website bevat links naar onze sociale media-accounts.

We raden je aan de privacyverklaringen van deze social media platform te lezen en rechtstreeks contact op te nemen met deze serviceproviders als je vragen hebt over hoe zij jouw persoonlijke gegevens gebruiken. 

8. Het verwerken van persoonsgegevens van klanten en debiteuren

De onderstaande tekst is alleen van toepassing op klanten en debiteuren.

8.1 Hoe gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens:

 • Voor het uitvoeren van factoringdiensten;
 • Voor incasso- en debiteurenbeheer;
 • Voor het tegengaan van fraude;
 • Om te voldoen aan wetten en regels;
 • Voor het bijhouden van ons contact met jou;
 • Om je in staat te stellen gebruik te maken van de technologie die wij gebruiken om jouw financiering te regelen als je bij ons klant bent of om jouw betalingen te verwerken als je debiteur van onze klant bent;
 • Voor het herfinancieren van vorderingen.

8.2 Van wie krijgen wij jouw gegevens?

Boozt24 ontvangt persoonsgegevens van:

 • Klanten waarmee wij een (factoring)overeenkomst hebben;
 • Debiteuren.

8.3 Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij delen jouw gegevens met:

 • De leverancier van het financieringsplatform Boozt24 Applications B.V.
 • De belangenbehartiger van onze obligatiehouders Stichting Boozt24 Finance
 • Onze financier ING Commercial Finance B.V. (informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ING kun je vinden op https://www.ing.nl/de-ing/privacy-statement)
 • Incassobureaus en/of gerechtsdeurwaarders, voor zover noodzakelijk voor inning van vorderingen.

 

Verder delen wij jouw gegevens met derden indien:

 • Dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en de taak van de daarbij betrokken personen of derden;
 • Is vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;
 • Wij daarvoor toestemming hebben van jou.

9. Het recht om een klacht in te dienen

Als je van mening bent dat jouw privacyrechten zijn geschonden, kun je per e-mail contact opnemen met Boozt24 via privacy@boozt24.com. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter.

10. Waar kun je terecht met vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Boozt24.

10.1 Hoe je contact met ons kunt opnemen?

Als je vragen hebt over het privacybeleid van Boozt24, de gegevens die we over je bewaren, of als je jouw rechten op gegevensbescherming wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
E-mail ons op: info@boozt24.com
Bel ons: 085-0270079
Of je kunt een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@boozt24.com

10.2 Hoe je contact kunt opnemen met de juiste autoriteit?

Als je een klacht wilt melden of als je vindt dat Boozt24 jouw klacht niet op bevredigende wijze heeft afgehandeld, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Postadres
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Telefoon
Telefoonnummer: (+31) – (0) 70 – 888 85 00
Fax: (+31) – (0) 70 – 888 85 01
Bezoekadres
(alleen op afspraak)
Bezuidenhoutseweg 30